Публикации

Показват се публикации от 2014

Сиво гниене по каланхоето

Веднага след заразяването по листатасе появяват неправилни петна, които постепенно се разрастват. В началото са мръсно зелени, а после стават тъмнокафяви. Появяват се предимно по периферията на листа. При по- висока въздушна влага петната се покриват със сив налеп. Инфекцията може да се появи бързо и да изгние цялото растение. Развива се предимно през зимата. Заболяването може да засегне стъблото и корените. За борба с болеста: болните растения или части от тях се отстраняват. Да не се позволява растението да се сгъстява и да се намали въздушната влажност. Здравите растения се пръскат профилактично с мед съдържащи или други подходящи препарати. Куадрис 25 СК, Сумилекс 50 ВП, Топсим М 70 ВП. www.magicgreenland.com

Брашнеста мана по бегонията.

Върху по- младите листа, стъбла и цветни пъпки се появяват белезникави петна, покрити с плътен бял до светлосив мицел. После петната покафеняват, листата опадат и растението може да загине. При някои видоде налепа е слаб, а нападнатите тъкани са със стъкловидна структура. За борба се препоръчва оптимален поливен режим, премахване на заразените листа, по- ниска въздушна влажност. Не се поливат вечер и се пръскат с фунгециди съдържащи сяра или широкоспектърни синтетични препарати. Вектра 10 СК, Куадрис 25 СК, Саназол 25 ЕК, Систан супер 24ЕК, Скор 250ЕК, Топаз 100ЕК, Топсин М 70 ВП. http://www.magicgreenland.com

Бактериоза по листата на бръшляна.

Бактеията причинява образуването на различни по- големина петна по листата на бръшляна. Появяват се първо по старите листа и са тъмнокафяви до черни, с закръглена или продълговата форма. Особеност при петната е ореола, който имат. При по- младите петурите на листа са изпъстрени с петна и са деформирани. Болеста е по- опасна за младите растения и за тези отглеждани в оранжерии. При борбата с заболяването се препоръчва премахването на заразените листа. Поливането се намалява, листата да не се мокрят, при по- силни заболявания се отстраняват целите растения. http://www.magicgreenland.com

Вирусна мозайка по дифенбахията

Въпреки заглавието този вирус атакува широк спектър от растения. Заболяването е ясно видимо. Може да бъде мозаично напетняване на листата, несиметричност при развитието им или цялостно нарушаване на растежа на растенията. Болеста се разпространява от листни въшки, а така също и от човешка дейност. За борба препоръчвам: Когато купуваме растенията те да бъдат от разсадник, а не от хранителен магазин. Да купуваме здрави растения и да се борим срещу листните въшки, като преносители. Ако имаме болно растение да го отделим и когато премахваме болни листа да дезинфекцираме работните инструменти. Пръскаме със: Актара 25 ВГ, Децис 2,5 ЕК, Карате зеон, Би- 58, Калипсо 480 СК, Моспилан 20 СП, Талстар 100 ЕК. http://www.magicgreenland.com

Петна по листата на палмите

Заболяването започва, като се появяват дребни воднисти петна по листата на палмите. В началото са зеленокафяви, а после потъмняват. Около тях се образуват жълти петна. Спорите на гъбата се появяват върху тези петна и се разпространяват по въздъшен път или чрез поливната вода. :-ll За да ги спасим трябва да спрем да ги оросяваме, да махнем болните листа и да ги напръскаме с някои от посочените препарати: Дитан ДГ,Куадрис 25 СК, Саназол 25 ЕК. http://www.magicgreenland.com

Гъбични заболявания по растенията.

Здравейте, приятели започвам тази тема, защото в интернет пространството има много информация по този въпрос, но не всичката е актуална и вярна. Имал съм случай, когато са ми звънeли с въпроса "Прочетох в интернет с какво и колко да напръскам листните въшки по цветята, а те (цветята) сега загиват, аз ли съм сгрешила или информацията не е била вярна" :) На тези клиенти обяснявам, че половината от лечението е правилното диагностициране на проблема, тоест моето посещение на място, 25% от процеса на лечението зависи от здравословното състояние на растенията в момента и пак толкова (25%) от вида и количеството на препарата. За това моят съвет е не правете експерименти в къщи, освен ако не сте сигурни на 100 %. Иначе на всички пожелавам успех. Прочетете и другите статии в тази група, предполагам, че ще намерите нещо интересно. http://www.magicgreenland.com

Изненада ли ни първият сняг ? Did the first snow surprise you ?

Изненада ли ни първият сняг ? Did the first snow surprise you ? С радост и гордост искам да кажа, че нас от фирма Меджик Грийн Ленд – МГЛ ( http://www.magicgreenland.com ), снега не ни изненада. Но пък ние изненадахме приятно нашите клиенти, когато в неделя сутрин техните градини бяха вече почистени от падналият сняг в събота. Имаше и поражения по растенията, но бяха малко и ограничени. Прилагам няколко снимки от Банкя – в близост до София. Там снега не беше толкова голям, колкото в други части на България, но тук по- важна е навременната реакция на служителите от фирмата. Искам да изкажа благодарности на целият екип на фирмата за добре свършената работа. БЛАГОДАРЯ ВИ.  Did the first snow surprise you ? I would want to say with pleasure that for us Magic Green Land – MGL ( http://www.magicgreenland.com  ), the snow didn’t surprise us. But we surprised our customers, when at Sunday morning their gardens were already cleaned from the Saturday snow. There was some damage on the pla

много,яко,клипче,за,затревяване,на,декоративни,паркинг,елементи,тела,на,малък,двор,в,частен,имот

Изображение

Красиви без листа и през зимата.

Кра­си­ви и без лис­та До­ри ко­га­то лис­та­та и пло­до­ве­те им опа­дат, ня­кои дър­ве­та и храс­ти про­дъл­жа­ват да са не­о­бик­но­ве­но кра­си­ви. Та­къв е зе­ле­но­ко­ри­ят клен (Acer tegmen-tosum). Не­го­ва­та ис­тин­с­ка ху­бост про­личава в къс­на­та есен и през зи­ма­та. То­га­ва ко­ра­та му ста­ва ка­то мра­мор­на - по яр­ко­зе­ле­на­та по­вър­х­ност яс­но се обо­со­бя­ват вер­ти­кал­ни бе­ли иви­ци, ко­и­то из­г­леж­дат осо­бе­но не­о­бичай­но след дъжд или на фо­на на сне­га. През ця­ла­та го­ди­на ко­ра­та на пе­съ­ки­ня­та (Prunus padus) е оц­ве­те­на в яр­ко­о­ран­же­во, по ко­е­то из­пък­ват нап­речни коп­ри­не­но блес­тя­щи лен­ти. То­ва чудес­но качес­т­во осо­бе­но из­пък­ва, ко­га­то дръвчето ос­та­не без лис­та и слън­це­то го ог­ря­ва на фо­на на сне­га. Пос­то­ян­но бя­ла с чер­ни пет­на е ко­ра­та на бре­за­та (Betula). (снимка) Мно­го ефек­т­на след лис­то­па­да ста­ва плачеща­та бре­за (B. pendula) - то­га­ва се от­к­ро­я­ва яс­но слож­на­та, спле­те­на от п

За лианите в градината....

Ус­т­ре­ме­ни към не­бе­то Гра­ди­на­та не би­ва да ос­та­ва без ли­а­ни. Те мо­гат да се вмес­тят и на най-ог­ра­ничена площ, но ще ук­ра­сят сте­на­та на до­ма, ог­ра­да­та, су­хо­то дър­во, раз­лични стъл­бо­ве. Обик­но­ве­но при по­вечето ли­ани през есен­та лис­та­та до­би­ват яр­ки кра­си­ви баг­ри, а по­ня­ко­га имат и пре­лес­т­ни пло­до­ве. Най-по­пу­ляр­на по­ра­ди сво­я­та неп­ри­дирчивост е ди­ва­та ло­за (Partenocissus). (снимка) Мед­ночер­ве­на­та ок­рас­ка на лис­та­та й стоп­ля си­ви­те дни дъл­го след ка­то пад­не сне­гът. Ако ис­ка­ме гра­ди­на­та ни да бла­го­у­хае, тряб­ва да си на­ба­вим ки­тайс­ки ли­мон­ник или ши­зан­д­ра (Schisandra chinensis). Всички­те час­ти на та­зи ли­а­на - ко­ре­ни, стъб­ла, лис­та, пло­до­ве - из­лъчват аро­мат на ли­мон. Мно­го кра­си­ви са яр­кочер­ве­ни­те му пло­до­ве, ко­и­то ос­та­ват на рас­те­ни­е­то до къс­на есен. Те са раз­по­ло­же­ни на гроз­до­ве и са чудес­но ук­ра­ше­ние, а съ­що и цен­но то­ни­зи­ра­що сред­с­т­во. Ки­в

Японска градина - нейните елементи, идеи и съвети за направата й.

Японската градина - идеи и съвети за направата и Напоследък много собственици са решили да направят нещо за техните празни, откъслечни пространства е задният и са решили да се спрат на японският стил. Какво точно прави една градина - Дзен-вдъхновена японска градина? Не е достатъчно просто да се постави статуя на Буда до един стрък от бамбук - за такава градина е нужно планиране, внимание и много време. Сведенията за Японски Дзен градини датират назад чак до 13 век. Те са известни като има алпинеуми, с успокояващ пясък, поставен по интересен начин. Заедно с пясъка, традиционните японски градини също да включват: http://1.bp.blogspot.com/_OrZ1r8OZfxU/SqucEg_lFOI/AAAAAAAAGnQ/4sTEfSRQ9XM/s1600-h/japanese-garden.jpg - Скали с различни размери - Те се казва, че символизират острови, хълмове и планини, камъни, но също така готовност за човешките емоции като сила и издръжливост. http://1.bp.blogspot.com/_OrZ1r8OZfxU/SqubvIob6VI/AAAAAAAAGmo/zSMXRtSdJLA/s1600-h/day2_0149_800b.jpg - (Течаща

Тревен чим от фирма Тотекс.

Според мен основните вносители и производители на трева под всякъква форма. Това е фирма Тотекс. Редовно пазарувам от тях и съм много доволен. Има и много мошенници в бизнеса със тревни семена. Едни няма да кажа, кои продаваха добро селектирано немско семе в супер готини хартиени чували с лого на фирмата производител, и като навлязоха добре в бизнеса решиха, да подбият пазар със семе с неизяснен произход в зелени хартиени чували без никакво лого - СЪМНИТЕЛНО не мислите ли????? ??? ??? ??? И после си носих последствията от това, защото тръгнаха едни плевели да не ви разказвам......... За това пазарувайте само от реномирани марки. Още на

Как да запазим тревния килим, като кадифе до пролетта??????

Как да запазим тревния килим като кадифе до пролетта! « -: март 10, 2014, 09:55:38 pm » ЦитатПромениПремахниРаздели Тема Есента е сезон през, който градината се нуждае от особено внимание. ::) Това е така, защото трябва да се подготви за един продължителен, тежък и много влажен сезон като зимата. Тези от вас, които вече имат тревна площ, знаят колко труд и усилия са необходими, за да се запази и поддържа добрият й външен вид. ;) Тъй като практиката показва, че се допускат много грешки ние ви предоставяме кратки съвети, които с положителност ще ви помогнат да запазите тревния чим във вашия двор, като кадифе до пролетта. Косене :) През октомври и ноември продължавайте да косите редовно веднъж седмично ,като спазвате правилото да не отнемате повече от 1/3 от височината на тревата. За последните няколко коситби в края на годината постепенно вдигайте височината на ножовете. Препоръчва се същото и през сухите периоди през лятото. Зазимете тревата минимум на около 5-6 см. височина. Поли

Подготовка на терена преди озеленяването

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА Подготовката на терена за озеленяване е процес, при който първо се изгражда дренажна система за отвеждане на нежеланите повърхностни и подземни води извън територията на обекта на работа. След това се насипва с подходяща за растенията почва, като дебелината на почвеният слой не трябва да е по-малко от 10 см. После терена се подравнява и се изгражда поливна система, след което се прави окончателно подравняване и се пристъпва към подредбата на растенията и изграждане на дървесно - храстови групи и цветни композиции. Подреждането на растителността се извършва по вече изградения и oдобрен дендрологичен проект. Накрая се пристъпва към затревяването, което може да бъде чрез тревно семе подходящо за условията на терена, климата, изложението и степента на ослънчаване. Или чрез редене на тревен чим. Още в  сайта......

Декоративен троскот - или как да използваме плевелите.....

Какво всъщност представлява декоративният троскот? - Това е вид коренищна, силно сухоустойчива трева, която се развива добре във всякакви почви: сухи, каменливи или тежки глинести, както и на силно припечни, засолени и замърсени /химически/ терени. Тази трева е устойчива на интензивно натоварване, на засушаване, болести и вредители. Подходяща е за озеленяване на терени с намалена интензивност на поливане и косене. Може да се засява в комбинация с бяла детелина. Именно тези качества правят троскота масово използван за озеленяване на паркове и градини, които страдат от липса на достатъчни количества вода за поливане, или просто икономисват разходи за поддръжката на така скъпата за отглеждане „английска ливада“. Защо обаче така мечтаната /мързелива/ трева, която не се коси и полива често, не се тори редовно и пак изглежда перфектно, не е масово използван вид у нас? Това е така, защото в условията на умерено-континенталния климат троскотът има и някои недостатъци, а именно: не издържа заст

Истинска случка за дренирането

Искам да отворя тази тема, защото е много важна, а и историята, която ще споделя е действителна. Преди време трябваше да направя озеленяване на една административна сграда в центъра на гр. София. Направих озеленяването, сложих и чим, но той загина, тогава се наложи да направим и почвен анализ и там всичко беше ОК. Оказа се, че навремето в двора е имало басейн - бетонен и сега там се задържа много вода, която няма къде да отиде + това земята беше по- глинеста и се наложи да направим дренаж. За справка, може да погледнете в сайта в страница галерия 4-та група снимки http://озеленяване.eu/gallery4.html . Там може да видите снимков материал на почти целия работен процес. Накратко искам да кажа само, че разкопахме двора по диагонал - това беше главния "дрен". После направихме странични дрени през 8м под формата на рибена кост. Страничните дрени водеха (имаха наклон) към главния, а той имаше разлика в денивелацията от единия край до другия край, повече от 1,50 м. за разстояние о

Какви са видовете тревни смески и за какви почви са подходящи.

Какви са видовете тревни смески и за какви терени са подходящи??? При избора на тревна смеска трябва да знаете за какво ще използвате вашата морава: За интензивно натоварване и утъпкване За да използвате интензивно моравата и да я превърнете в терен за игри, имате нужда от тревна смеска, която издържа на утъпкване и изкореняване. Такива смески са Рустик – лесни за поддръжка, издръжливи, бързо прихващащи се. Спорт – много издръжливи на натоварване и утъпкване. За Декорация В случай, че вашата морава има единствено естетична функция, изберете някоя от специалните цветни смеси – макове или космос, или пък тревните смески от типовете Японска и Швейцарска морава. С тях ще можете да оформите красива цветна поляна във вашият двор. За специфични нужди Тревна смеска сянка – Тя е подходяща за сенчести зони, бързо се адаптира към малко светлина и е устойчива на износване. Тревна смеска за сухи терени – намалява нуждата от поливане и се запазва зелена и свежа дори и през горещите летни дни. Идеалн

Инфо за мен и фирмата

Изображение
Драгомир Апостолов - собственик и управител на фирмата. Образование - висше - магистър Ландшафтен архитект с диплома (Регистрационен № 14211 от 10 юли 2007г.) От 24.08.2001 г. до 10.07.2007г. - Лесотехнически университет София От 13.09.1994 г. до 23.06.1997г. - ССЖПУ – Г.Оряховица От 15.09.1986 г. до 26.05.1994г. - ОУ "Ив. Вазов" – гр. Своге Курс по : „ Въведение във философията и изкуството на Фен шуй „ Трудов стаж по специалността - 3 години и 8 месеца От 06.06.2006г. до 12.12.2007г. - 'Грийн Дизайн' ООД - фирма за озеленяване и поддръжка на зелените площи. От 01.05.2008г. до 09.04.2009г. - Областна администрация на Софийска област - Старши експерт в отдел “Регионално развитие, Териториално устройство и Административен контрол”. От 01.09.2009г. до 01.12.2010г. - "Грийн парк" ЕООД - фирм

Стоп на кърлежите, бълхите, комарите, паяците, осите, мравките и всички домашни неприятели и вредители........

Готови ли сте за лятото???? А помислихте ли, че заедно с всичко хубаво, което идва с този сезон има и няколко дребни и незначителни, но все пак лоши моменти - проблемите с насекомите. Помислихте ли за тях???? Нашето предложение към вас е: 1. Посещение във вашия дом в удобно за вас време (събота и неделя). 2. Пръскане на вашия дом, алеи, пътеки, мазета, гаражи, градини. И всичко това само сега, и само на промоционална цена от  90 лв. Цената  се отнася за имоти в гр. София и с площ до 300 кв.м. При площ от 301-600 кв.м. цената е 150 лв. За площ от 601-1000 кв.м. цената е 280 лв. За по- големи площи цена по договаряне.........   ... Да не забравяме, че цикъла на размоножаване на кърлежите е три пъти в годината. В интервала от 1 април до 30 април. Следващият е от от 15 юни до 15 юли и последният е от 1 септември до 30 септември. Тук искам да споделя нещо с вас...... В сезонът на пикниците и разходките в парковете и горите опасността от нахапване от кърлеж  е значителна. Nymphi

Какво да правим в градината през август ??????////////????????

Какво да правим в градината през Август Ако насадите ягоди в края на юли или начало на август или най-късно в средата на месеца, ще имате високи добиви още през следващата година. За тази цел са ви необходими силни, добре вкоренени ягоди, най-добре отгледани от богат плододаващи растения-майки. По възможност те се изваждат от лехата за размножаване с коренова буца и се засаждат с нея. Ако засадените в началото на август ягоди дават 100% добив още през първата година, засадените в средата на септември дават само 30%. Август е най-добрият месец за рязане на иглолистните живи плетове. В никакъв случай не спускайте страничните стени съвсем отвесно. Най-добре е живият плет постепенно да се стеснява нагоре. В противен случай няма да мине дълго и дръвчетата ще се оголят отдолу и ще загубят добрия си вид. По страничните стени и отгоре често стърчат дълги единични израстъци. Преди подравняването те се отрязват малко по-навътре с градинската ножица. Едва тогава можете да се заемете с общия

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СОФИЯ - МЕДЖИК ГРИЙН ЛЕНД

Важно и интересно.........

Здравейте, приятели искам да ви кажа, че този блог винаги ще бъде на ваше разположение. В него ще се публикуват още нови и интересни теми. Извинявам се за това, че скоро не съм публикувал тук нови теми, но бях ангажиран с изготвянето на новият ми сайт       http://www.озеленяване.eu     В него има форум, в които в момента публикувам теми, които надявам се да са ви интересни и много полезни. Форума може да посетите от тук    http://forum.xn--80adiach3arcc6q.eu/         Регистрирайте се във форума и ми пишете, за всичко, което ви вълнува, интересува, притеснява или просто искате нещо да споделите. Ще разчитам на вас, за да направим този форум интересен и полезен, за това не се бавете - ПИШЕТЕ МИ. Градинката на добрите съседи.....или кой, с кой обича да расте. ДОБРОТО съжителство на зеленчуците се състои в правилното съчетаване на някои видове, което от своя страна допринася за подобряването на тяхното развитие. ЗЕЛЕ – обича да расте близо до: салвия, мащерка, мента, маруля, д

Нещо интересно........

Искам да ви предсатвя, новият си сайт.......... Разгледайте го, ако ви хареса го споделете с вашите приятели.        А сега в него ще намерите моя форум, в него има още много и интересни теми. За тези, които са разглеждали темите в този блог знаят, че има наистина интересни теми. И във форума няма да ви разочаровам......... За мен много важно е да пишете във форума, само така аз ще знам, какво ви интересува, вълнува и притеснява... Пишете, задавайте вашите въпроси, а аз с радост ще ви отговарям.......... http://озеленяване.eu/
Изображение
Здравейте, с удоволствие искам да Ви представя, нашата пролетна оферта. Само сега и само за Вас – 4 в 1. Поръчвате една, а получавате четири операции за вашата градина, но цената остава същата. Аериране на тревната площ, торене на цялата градина, задължителното пролетно пръскане и консултиране по въпроси, които Ви интересуват или притесняват. И всичко това само за сумата от 200 лв. На практика торенето, пръскането на вашата градина и консултацията са напълно безплатни. Възможно ли е? Да това е възможно само при нас. И само сега. Не се бавете възползвайте се от нашата пролетна оферта. Цената важи само за дворове с площ до 600 кв.м. и само за района на София. Определянето на услугата за площ на двора по- голяма от 600 кв. м. също е съобразена с пролетната оферта. Така за площ от 600 – 1 000 кв. м. цената е 400 лв. При площ 1 000 – 2 000 кв.м. цената е 700 лв.             Не се бавете, потърсете ни – защото Вашата градина е лицето на Вашата къща, а тя се нуждае от тези задължителни за